यात्रा पर निकली देव कंडक की देवडोली

उत्तरकाशी:चिन्यालीसौड़ब्लॉकअंतर्गतबिष्टपट्टीकेकरीबआधादर्जनगांवोंकेआराध्यदेवभगवानकंडकदेवताकीडोलीगांवकीयात्रापरनिकली।

बिष्टपट्टीकेग्रामपंचायतइंदरा,कठखेत,चिलोट,जेष्ठवाड़ी,धारकोटकेअराध्यभगवानकंडकदेवकीडोलीजन्माष्टमीपरग्रामपंचायतइंदरासेबाहरनिकलीथी।उसकेबाददेवडोलीकोग्रामपंचायतजोखाणीलेजायागया।ग्रामपंचायतधारकोटकेसामाजिककार्यकर्ताटीका¨सहराणा,बलवीर¨सहचौहाननेबतायाकिशनिवारशामभगवानकंडकदेवताकीदेवडोलीकोग्रामपंचायतधारकोटलायाजाएगा।जहांचारसितंबरशामकोश्रद्धालुदेवडोलीकोनचाएंगे।देवताकेपुजारीसबल¨सहराणादेवडोलीकेसाथरहतेहैं।दूसरीऔरहातड़पट्टीकेआराध्यदेवभगवानदूलेश्वरमहाराजकीदेवडोलीभीआधादर्जनग्रामपंचायतगड़थ,बनाड़ी,गडोली,सिराचुपड़ाली,मेबड़ेधूमधामसेयात्राकररहीहै।रविवारकोदेवडोलीकाग्रामपंचायतसिरामेंपंडितमहानन्दडोभालभगवानदूलेश्वरकोभोगलगाकरविधिविधानसेभंडारेकाआयोजनकरेंगे।