ठंड में गरीबों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य : सांसद

संवादसूत्र,महुआडांड़(लातेहार):प्रखंडस्थितग्रामसोहरपाठमेंप्रेरणापरमार्थआश्रमप्रयागराज,मधुसुदनदेवस्मृतिन्यासचंदनडीहएवंराजाभाऊस्मारकसमितिमेदिनीनगरकेसंयुक्ततत्वावधानमेंनि:शुल्कवस्त्रवितरणकाआयोजनकियागया।कार्यक्रमकाशुभारंभमुख्यअतिथिचतरासांसदसुनीलसिंह,प्रेरणापरमार्थआश्रमकेश्रीमानभैयाजीनेगुरदेवकीप्रतिमापरमाल्यार्पणएवंदीपप्रज्जवलितकरकिया।कार्यक्रममेंआयेसभीअतिथियोंकोआरबीसिन्हा,पवनसिंहएवंसोहरकेग्रामीणोंकेद्वारामालापहनाकरस्वागतकिया।कार्यक्रममेंआरबीसिन्हा,पवनसिंहआदिवक्ताओंनेसाफसफाईपरध्यानदेने,बच्चोंकोशिक्षादेने,हिन्दूधर्मकोऔरआगेलेजानेसंबंधीवाक्योंकेसाथप्रेरणादाईवाक्योंसेग्रामीणोंकोअवगतकराया।बतादेंकिपूर्वमेंभीइसतरहकेआयोजनकियागयाथाजिसमेंसोहरपाठकेरहनेवालेसुरुखेरवार,सीतारामसिंहचेरोएवंकर्माउरांवनेजनसेवाकीभावनासेओतप्रोतहोकरअपनीपांचएकड़जमीनदानकियाथा।जिसमेंअस्पतालएवंआश्रमकानिर्माणकियाजानाहैजिसपरपवनसिंहनेकहाकिहमसभीकेसहयोगसेसोहरपाठमेंअस्पतालएवंआश्रमकानिर्माणकियाजाएगाजिसकेलिएसड़ककीआवश्यकताहै।उन्होंनेनेसांसदसुनीलसिंहसेसड़कनिर्माणकरानेकीबातकही।इसदौरानगरीब,असहाय,वृद्धआदिसैकड़ोंलोगोंकेबीचकंबल,साड़ी,शॉल,स्वेटर,शर्टपैंट,सलवारसूट,चप्पल,मौजा,तौलिया,टोप्पीसमेतअनेकसामग्रीकावितरणकियागया।वहींसभीआगंतुकोंकेलिएभंडारेमेंभोजन-पानीकीभीव्यवस्थाकिगईथी।कार्यक्रममेंपहुंचेएसडीओनितनिखिलसुरीनकेद्वाराकोरोनाटीकाकरणकीभीव्यवस्थाकियागयाथाजिसपरउन्होंनेअभीतकजोव्यक्तिटीकानहींलिएहैंउनसेटीकाअवश्यलगवानेकीअपीलकी।कार्यक्रममेमुख्यरूपसेएसडीएमनितनिखिलसुरीन,डीएसपीराजेशकुजूर,बीडीओअमरेनडांग,सांसदजिलाप्रतिनिधिविनितमधुरकरबजरंगदलकेलातेहारजिलासंयोजकसूरजसाहू,महुआडांड़सरनासमाजकेप्रखंडअध्यक्षअजयउरांव,भाजपाकेमंडलमहामंत्रीजमुनाप्रसाद,राजीव,अभिमन्युसिंह,बबलुसिंह,रविसोनी,उज्जवलधणुष,शालुगुप्ता,रामप्रवेशगुप्ता,राजनसाहु,गहणुकवर,आयुर्वेदसंस्थानसोहरकेमधुवैधराजेंद्रसिंहसमेतकईग्रामीणउपस्थितथे।