तीर्थनगरी बटेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब

जागरणटीम,आगरा।मकरसंक्रांतिपर्वपरशुक्रवारकोतीर्थनगरीबटेश्वरमेंआस्थाकासैलाबउमड़ा।श्रद्धालुओंनेब्रह्मलालजीमंदिरमेंपूजा-अर्चनाकरजरूरतीवस्तुओंकादानकिया।ग्रामीणअंचलमेंजगह-जगहआयोजनहुए।जहांजरूरतमंदोंकोकंबलवअन्यआवश्यकवस्तुओंकावितरणकियागया।

बाह:बटेश्वरमेंसुबहसेहीयमुनानदीमेंस्नानकासिलसिलाशुरूहोगया।श्रद्धालुओंनेब्रह्मालालजीमंदिरऔरगौरा-पार्वतीमंदिरमेंपूजनकिया।इसकेबादसाधु-संतोंकोदानकिया।खिचड़ीप्रसादकाभीवितरणकियागया।खड़ेश्वरीमहाराज,स्वामीरामचंद्रनेजरूरतमंदोंकोकंबलबांटे।

फतेहाबाद:माथुरवैश्ययुवादलमंडलऔरअन्यसमाजसेवियोंनेखिचड़ीकादानकिया।युवादलमंडलकेप्रमुखगौरवगुप्तानेगांधीचौकपरखिचड़ीवगजककावितरणकराया।मंदिरोंमेंपूजनकेलिएभीड़लगीरही।

किरावली:रायभाकेप्रधानरविशर्मानेशुक्रवारसुबह600कंबलोंकावितरणकिया।उन्होंनेकहाकिकड़ाकेकीसर्दीमेंकंबलजरूरतमंदोंकोराहतप्रदानकरेंगे।सलेमाबादकेगांवजिंदपुरामंदिरपरसमाजसेवीराजवीरसिंहचाहरने260जरूरतमंदोंकोकंबलऔरवस्त्रबांटे।इसदौरानअतरसिंह,रामजीलालचाहर,लोकेंद्रहवलदार,मानसिंह,अवधेशमौजूदरहे।

फतेहपुरसीकरी:घरोंमेंमकरसंक्रांतिकापूजनकरमहिलाओंनेजरूरतीवस्तुएंदानकीं।कईश्रद्धालुओंनेएकवर्षकेअनुष्ठानपूर्णकिए।सफाईकर्मीकोभोजनकराकरसामानकादानकिया।सपानेताभानुयादवबनेउपाध्यक्ष

जागरणटीम,आगरा।मंगदपुरनिवासीसपानेताभानुप्रतापयादवकोबाहविधानसभाक्षेत्रकाउपाध्यक्षबनायागयाहै।पूर्वचेयरमैनदिवाकरसिंहगुर्जर,सुधीरदुबे,रविकांतमिश्रा,राजकुमारफौजी,राकेशनगर,धर्मवीरगुर्जर,अखिलेशतिवारी,श्रीकृष्णवर्मा,रमेशयादव,विजयगुर्जर,संतोषबरुआ,सोनूयादव,बंगालीसविताआदिनेहर्षजतायाहै।रविद्रबघेलबनेप्रधानसंगठनबाहब्लाककेअध्यक्ष

जागरणटीम,आगरा।ब्लाककेप्रधानसंगठनकीबैठकशुक्रवारकोहुई।इसमेंसर्वसम्मतिसेगुंगावलीगांवकेप्रधानरविद्रबघेलकोसंगठनकाअध्यक्षचुनागया।सौरभशर्मा,राजकुमारगुर्जरकोउपाध्यक्ष,जगवीरवर्मा,ईश्वरदासकोमहासचिव,शैलेंद्रसिंहभदौरियाकोकोषाध्यक्षतथाजयनरायणसिंह,बलवीरसिंह,रामसेवक,बच्चूसिंह,मूलादेवीकोसचिवबनायागया।घर-घरजाकरदीसरकारकीयोजनाओंकीजानकारी

जागरणटीम,आगरा।भाजपामहिलामोर्चाकीजिलाध्यक्षपंकजाशर्माऔरएकताशर्मानेशुक्रवारकोकस्बेमेंघर-घरजाकरलोगोंकोसरकारकीयोजनाओंकीजानकारीदी।बतायाकिपांचवर्षकेकार्यकालमेंमोदीऔरयोगीनेकईविकासकार्यकराए।उन्होंनेलोगोंसेभाजपाकोमजबूतीदेनेकीअपीलकी।