शिवाजी मूर्ति का निर्माण तेज कराएं : सीडीओ

शिवाजीमूर्तिकानिर्माणतेजकराएं:सीडीओ

संवादसहयोगी,पुरवा(उन्नाव):गुरुवारकोसीडीओदिव्यांशुपटेलनेखंडविकासअधिकारीकार्यालयकानिरीक्षणकरनिर्माणाधीनशिवाजीमूर्तिपरिसरकाजायजालिया।जल्दकार्यपूर्णकरनेकेनिर्देशदिए।सीडीओनेग्रामअसेहरुमेअमृतसरोवरकाजायजालिया,जहांकार्यबंदथा।मुख्यविकासअधिकारीनेविकासखंडकार्यालयसमेतअमृतसरोवरकेतहतबनरहेतालाबवसमूहद्वाराकीजारहीअमरुदकीबागवानीकानिरीक्षणकरआवश्यकदिशानिर्देशदिए।सीडीओनेतालाबकेआसपासझीलकोचिन्हितकरभूमिपरअवैधकब्जेहटवाकरक्षेत्रफलबड़ाकरनेकेनिर्देशदिए।वहींमझिगवांमोड़परमहिला,किसानोंकेलिएबीजफार्मवसरकारीअनुदानपरमिलनेवालीयोजनाओंकेलिएक्लस्टरकाउदघाटनकिया।जिसकेबादग्रामबसनोहामेस्वयंसहायतासमूहकीसदस्यराजकुमारीद्वाराकीजारहीअमरुदकीबागवानीदेखी।कहाकीछूलामऊगांवकोमाडलगांवबनाकरजैमजेलीकीमशीनेंलगाकरजिलाकोआपूर्तिकीजाएगी।इसदौरानखंडविकासअधिकारीसंतोषश्रीवास्तव,रवींद्रप्रसाद,अशोकभारती,धीरेंद्ररावत,अनिलपटेलविनयशर्माआदिउपस्थितरहे।

सीडीओनेपरखासरदारपटेलद्वारकासुंदरीकरणकार्य

-गुरुवारकोमुख्यविकासअधिकारीदिव्यांशुपटेलनेनिरालापार्ककेसामनेविकासभवनमुख्यमार्गपरबनेसरदारवल्लभभाईपटेलमुख्यद्वारकेअगल-बगलचलरहेसुंदरीकरणकार्यकोदेखा।इसदौरानकार्यदायीसंस्थाकेठेकेदारकोसभीकाममानकोंवगुणवत्तापूर्णकरानेकेनिर्देशदिए।