साजिद गोरा बने आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान

जेएनएन,मालेरकोटला(संगरूर):आढ़तीएसोसिएशनमालेरकोटलाकीनईअनाजमंडीकाकार्यकालपूराहोनेपरदानामंडीकेसमूहआढ़तियोंकीबैठकरोहानट्रेडजमेंहुईजिसमेंआढ़तीत्रिलोकसिंहरायकीप्रधानगीमेंसर्वसम्मतिसेमोहम्मदसाजिदगोराकोएसोसिएशनकादोबाराप्रधाननियुक्तकिया।ब्लॉकसमितिकेचेयरमैनकर्मजीतसिंहनेनवनियुक्तप्रधानकोशुभकामनाएंदेतेहुएइच्छाप्रगटकीकिवहपहलेकीतरहआढ़तीर्भाइचारेकेसहयोगसेकामकरेंगे।मोहम्मदगोरानेआढ़तीभाईचारेकाधन्यवादकरतेकहाकिवहसमस्याओंकोहलकरवानेकेलिएप्रयत्नशीलरहेंगे।मौकेपरआढ़तीरमेशकुमारनोहरेवाले,चरणजीतसिंह,परवेजअख्तर,नछत्तरसिंहभूदन,हरीओमसिगला,अशोककुमार,परमजीतसिंह,अब्दुल,समरशाही,अतुलसिगला,कर्मचंद,सविदरकुमार,मोहम्मदसहबाज,जगदीशकुमारसिगला,अमनदीपसिंह,रविदरसिंह,रामपालसिगला,सोनू,अब्दुलरशीद,अभयकुमारजैन,प्रेमचंद,चरणजीतसिंहवचौधरीशबीरअब्दालीमौजूदथे।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!