रूपी रैला का झरना पर्यटन के लिए होगा विकसित

संवादसहयोगी,सैंज:नईराहेंनईमंजिलकेतहतसैंजघाटीकेअनछुएपर्यटनस्थलोंकोविकसितकियाजाएगा।यहजानकारीबंजारकेविधायकसुरेंद्रशौरीनेसैंजदौरेकेदौरानदी।विधायकनेपंचायतरैलाकादौराकियाऔरलोगोंकीसमस्याएंसुनी।शौरीनेभाजपाकार्यकर्तापूर्णचंदकीमाताजीवभाजपाकार्यकर्ताखेमराजकेनिधनपरपरिवारकेसाथसंवेदनाव्यक्तकी।इसकेबादविधायकशौरीनेरूपी रैलावाटरफालकानिरीक्षणकिया।सुरेंद्रशौरीनेकहाहैकिरूपीरैलावाटरफालबहुतहीलुभावनीजगहहै।इसेनईराहेंनईमंजिलकेतहतविकसितकियाजाएगा।रैलापंचायतकाआधाएरियाविश्वधरोहरनेशनलपार्ककेअधीनआताहै।इसक्षेत्रकेजीबानालारेंजकेतहतमझान,आपगइन,विडा,खनेदसू,मजूनाथाच,दुआडा,रतिथाती,लाहुलीभाती,देशाहेनाफूगू,बागरी,खनदाधार,पौड़वोकारोपड़,सरटू,लक्ष्मीनारायणमंदिररैला,धल्याराकोठी,भटकण्डा,रयलुथाच,सोचायोगिनीमाताऐसेस्थलहैंजोबहुतहीमनमोहकहै।इसस्थानोंकोपर्यटनकेलिएविकसितकियाजाएगा।

इसमौकेपरबंजारमंडलअध्यक्षबलदेवमहंत,महामंत्रीढालेरामठाकुर,उपाध्यक्षशेरसिंहनेगी,सचिवलक्ष्मणनेगी,केशवराम,प्रीतमसिंह,सुरेंद्रनेगी,कुंदन,प्रदीप,दुर्गासिंह,मेहरसिंह,सब्जाचंद,पीकेरॉयल,केहरसिंह,जोगेंद्रसोनी,डाबेरामवझाबेराममौजूदरहे।