पंचायत चुनाव फतह को भाजपा ने कसी कमर

जागरणसंवाददाता,बांदा:भाजपानेत्रिस्तरीयपंचायतचुनावकीतैयारीकोलेकरअभीसेकमरकसलीहै।अपनीव्यूहरचनाशुरूकरतेहुएपंचायतचुनावकी²ष्टिसेजिलापंचायतवार्डोंकेप्रभारीतथाक्षेत्रपंचायतचुनावकेलिएब्लॉकप्रभारीतयकरदिएहैं।उन्हेंचुनावीजमीनतैयारकरनेकेलिएदायित्वसौंपेहैं।

त्रिस्तरीयपंचायतचुनावकीभलेहीघोषणानहुईहै,परइसबारजिलापंचायतऔरक्षेत्रपंचायतमेंज्यादासेज्यादासीटेंफतहकरनेकेलिएराजनैतिकदलोंनेतैयारियांशुरूकरदीहैं।भाजपाजिलाध्यक्षरामकेशनिषादनेशनिवारकोजिलापंचायतवार्डोंऔरसभीआठब्लाकोंमेंप्रभारीनामितकरदिएहैं।जिलापंचायतवार्डकमासिनप्रथमसेविजयमिश्रा,कमासिनद्वितीयसेइंद्रेशद्विवेदी,कमासिनतृतीयसेविजयपालसिंह,बबेरूप्रथमसेअजयपटेल,बबेरूद्वितीयसेस्वयंवरसिंह,बबेरूतृतीयसेकमलद्विवेदी,बबेरूचतुर्थसेनीरजपटेल,बबेरूपंचमसेविष्णुप्रतापसिंह,तिदवारीप्रथमसेराजूसिंहफौजी,तिदवारीद्वितीयसेहरबंससिंहगौतम,तिदवारीतृतीयसेप्रभाकरअवस्थी,जसपुराप्रथमसेसूर्यपालसिंहचौहान,जसपुराद्वितीयसेप्रकाशसिंहसेंगर,बड़ोखरप्रथमसेविशंभरसिंहलालू,बड़ोखरद्वितीयसेबलवानसिंह,बड़ोखरतृतीयसेसुरेशतोमर,बड़ोखरचतुर्थसेओमप्रकाशशास्त्री,महुआप्रथमसेरामेश्वरद्विवेदी,महुआद्वितीयसेपुष्करद्विवेदी,महुआतृतीयसेप्रद्युम्नद्विवेदी,महुआचतुर्थसेप्रदुमनरेशआजादतथामहुआपंचमजिलापंचायतवार्डसेराजारामतिवारीकोप्रभारीबनायागयाहै।इसीप्रकारक्षेत्रपंचायतचुनावकी²ष्टिसेबड़ोखरब्लॉकसेपूर्वजिलाध्यक्षअखिलेशश्रीवास्तव,महुआब्लॉकसेपूर्वजिलाध्यक्षबालमुकुंदशुक्ला,नरैनीब्लॉकसेपूर्वजिलाअध्यक्षपुरुषोत्तमपांडेय,बिसंडाब्लाकसेपूर्वजिलाअध्यक्षराजेशद्विवेदी,बबेरूब्लाकसेरामप्रकाशगुप्ता,तिदवारीब्लॉकसेपूर्वजिलाअध्यक्षलवलेशसिंह,जसपुराब्लॉकसेबलरामसिंहकछवाहतथाकमासिनब्लाकसेविजयविक्रमसिंहकोप्रभारीबनायागयाहै।येसभीपदाधिकारीअपने-अपनेक्षेत्रमेंसीटेंजितानेमेंअहमजिम्मेदारीनिभाएंगे।