मुंगेर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से भाजपा ने दावा ठोंका

मुंगेर।बुधवारकोभाजपानगरमंडलमुंगेरसेजुड़ेकार्यकर्ताओंकीआपातकालीनबैठकदोनंबरगुमटीस्थितत्रिमूर्तिपैलेसमेंहुई।बैठककीअध्यक्षतानगरअध्यक्षअजीतकुमारछोटूनेकी।मुख्यअतिथिपूर्वनगरअध्यक्षवेदप्रकाशऔरविशिष्टअतिथिवार्डनंबर26केपार्षदसुजीतपोद्दारएवंमहिलाजिलाध्यक्षसुमेधाआर्याथी।

मंचसंचालनमहामंत्रीआनंदप्रकाशउर्फसोमूसिन्हानेकी।

बैठकमेंकार्यकर्ताओंनेएकबारफिरसेमुंगेरविधानसभासीटपरअपनादावाठोकतेहुएकहाकिहरहालमेंमुंगेरविधानसभाक्षेत्रसेभाजपाकाउम्मीदवारहीचुनावमैदानमेंउतरे।भाजपाकार्यकर्ताओंनेकहाकिएनडीएगठबंधनकीसहयोगीपार्टीद्वाराबारबारमुंगेरसीटपरअपनादावाठोंककरभ्रमफैलानेकाकामकररहीहै।इससीटपरएनडीएगठबंधनकीओरसेभाजपाउम्मीदवारहीचुनावलड़ेंगे।भाजपाकेकार्यकर्तानकभीदबावकीराजनीतिकरतेहैंऔरनाहीकिसीप्रकारकेदबावकोबर्दाश्तकरतेहैं।

नगरअध्यक्षअजीतकुमारछोटूनेकहाकिमुंगेरसीटपरपार्टीवैसेप्रत्याशीकोचुनावलड़नेकामौकादे,जोपूरीतरहपार्टीकेप्रतिसमर्पितहो,स्वच्छछवितथायुवाहो,ताकिमुंगेरविधानसभाक्षेत्रकाविकासहोसके।भाजपाकार्यकर्ताओंनेकहाकिपार्टीकार्यकर्ताओंकीइच्छाकीअनदेखीहोनेपरसभीकार्यकर्तापार्टीनेतृत्वतकअपनीआवाजपहुंचाएंगे।सभीनगरपदाधिकारी,सभीमंच,मोर्चाकेअध्यक्ष,कार्यसमितिसदस्यएवंसभीबूथस्तरीयकार्यकर्ता,महिलामोर्चा,युवामोर्चा,किसानमोर्चा,महादलितमोर्चासभीलोगसामूहिकजनआंदोलनकरेंगे।जनआंदोलनसेबातनहींबनीतोसामूहिकइस्तीफादेंगे।इसअवसरपरसचिवप्रकाश,संजयदेशमुख,सोनूसिन्हा,अमररत्नम,रविकुमारराउत,कवितासिन्हा,गोविदकेसरी,मुमुजफ्फर,सलिलेंदू,सुजीतपोद्दार,अमीतसिंहगौतम,राजेशसिंह,निखिलगुप्ता,रानीशर्मासहितकाफीसंख्यामेंपार्टीनेतावकार्यकर्तामौजूदथे।