ग्रामसभा में योजनाओं का चयन कर दी गई स्वीकृति

संवादसूत्र,मरौना(सुपौल):प्रखंडक्षेत्रकेअनंतउच्चविद्यालयखेलमैदानकेप्रांगणमेंरविवारकोगनौरापंचायतमेंजीपीडीपीकेतहतग्रामसभाकाआयोजनकियागया।मुखियाजितेंद्रकुमारकीअध्यक्षतामेंआयोजितसभामेंपंचायतकेसभीवार्डमेंमहत्वपूर्णयोजनाओंकाचयनकरस्वीकृतिदीगई।

बैठकमेंबोलतेहुएमुखियानेकहाकिसरकारसबकासाथ-सबकाविकासनाराकोनिचलेस्तरतकउतारनेकेलिएप्रत्येकवार्डमेंविकासयोजनाओंकासंचालनकरनेलगीहै।उन्होंनेकहाकिअगलेकुछदिनोंमेंपंचायतकीविभिन्नजगहोंपरतेजगतिसेविकासकार्यसंचालितकिएजाएंगे।मुखियानेउपस्थितलोगोंसेकहाकिवेपेंशनकासत्यापनकरालें।जिनकानामराशनकार्डमेंअंकितनहींहोसकाहैवेशीघ्रकरालेंताकिप्रधानमंत्रीआवासयोजनाकालाभमिलसके।उन्होंनेकहाकिसरकारहरघरशौचालययोजनाकोभीदोबारासंचालितकरचुकीहैऔरइसकेतहतवैसेलोगजिनकेयहांअभीतकशौचालयनहींबनाहैशौचालयबनवायाजाएगा।जिनकेशौचालयकीअनुदानराशिकाभुगताननहींहुआहैउन्हेंभीशीघ्रभुगतानकियाजाएगा।मुखियानेकहाकिलोगअपनीसमस्याओंकोग्रामसभाबैठकमेंखुलकररखेंताकिउसपरविचारकियाजासके।बैठकमेंविकासयोजनाओंकोलेकरविस्तृतजानकारीदी।बैठकमेंपंचायतसचिवरविद्रकुमारराय,तकनीकीसहायकसत्येंद्रकुमार,लेखापालअमितसोनी,कार्यपालकसहायकअभिलाषाकुमारीअंशु,पंचायतरोजगारसेवकराकेशराधिकारमन,उपमुखियाबेचनीदेवी,पंचायतसमितिसदस्यसाधुयादव,प्रधानाध्यापकमनोजकुमार,वार्डसदस्यमालादेवी,पूनमदेवी,सुचित्रादेवी,रामप्रवेशमहतो,अभययादव,पिकीदेवी,वीणादेवी,विकासकुमार,विनोदकुमार,देवनारायणयादव,सुभाषप्रसादयादव,एनएम,सेविकासमेतपंचायतकेआमलोगकाफीसंख्यामेंशामिलथे।