धनंजय व लकी समेत नौ के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज

जागरणसंवाददाता,जौनपुर:मल्हनीविधानसभाक्षेत्रकेचलरहेउपचुनावमेंआदर्शआचारसंहिताकापालनकरानेकोलेकरप्रशासनसख्तहोगयाहै।रविवारकोनिर्दलप्रत्याशीपूर्वसांसदधनंजयसिंहवसपाप्रत्याशीलकीयादवसमेतनौकेविरुद्धआचारसंहिताकेउल्लंघनकामुकदमादर्जकियागया।चेकिगकेदौरानपुलिसनेआठबाइकवपांचसौस्टीकरजब्तकरलियाहै।

सरायख्वाजाथानाप्रभारीनिरीक्षकसुधीरकुमारआर्यनेसहयोगियोंकेसाथक्षेत्रमेंभ्रमणकेदौरानसपाप्रत्याशीलकीयादववनिर्दलउम्मीदवारधनंजयसिंहकोचुनावप्रचारकेदौरानआदर्शआचारसंहिताकाउल्लंघनकरतेपाया।धनंजयसिंहपरसरकारीविद्युतपोलपरप्रचार-प्रसारकेलिएबैनरवहोर्डिंगलगानेकाआरोपहै।वहींसपाकार्यकर्ताजयहिदयादवपरलकीयादवकास्टीकरचिपकानेकाआरोपहै।तीनोंकेविरुद्धमुकदमादर्जकरलियागया।उधर,सीओसिटीरणविजयसिंहकेनेतृत्वमेंलाइनबाजारथानाप्रभारीजयप्रकाशसिंहनेमयफोर्सरसैनामोड़केपासजुटेलोगोंकोरोककरतलाशीली।बाइकोंपरधनंजयसिंहकेचुनावप्रचारसेसंबंधितस्टीकरलगानेकेआरोपमेंआठबाइकव500स्टीकरकोपुलिसनेकब्जेमेंलेलिया।इससंबंधमेंछहआरोपितोंकेविरुद्धआदर्शआचारसंहिताकेउल्लंघनकामुकदमादर्जकियागया।