बेटियों को बेहतर शिक्षा से ही बनेगा सशक्त समाज

संवादसूत्र,ताड़ीखेत(रानीखेत):राजकीयइंटरकॉलेजशेरमेंबालिकादिवसपखवाड़ापरविविधकार्यक्रमहुए।गुरुजनोंवमुख्यवक्ताओंनेबालिकाशिक्षापरखासजोरदेतेहुएकहाकिसामूहिकप्रयासोंसेहीकिशोरीएवंमहिलासशक्तिकरणकीअवधारणाकोसाकारकियाजासकताहै।

विकासखंडकेसुदूरशेरइंटरकॉलेजमेंमुख्यअतिथिप्रगतिशीलकिसानगोपालसिंहदेववप्रधानाचार्याडॉ.मोनिकारानीनेसंयुक्तरूपसेमासरस्वतीकेचित्रकेसमक्षदीपप्र“वलितकरकार्यक्रमकाशुभारंभकिया।देवनेगणतंत्रतथाभारतीयसंविधानपरप्रकाशडाला।बालिकासशक्तिकरणपरकहाकिवर्तमानसमयमेंबालिकाएंप्रत्येकक्षेत्रमेंबालकोंसेबेहतरप्रदर्शनकररहीहैं।मुख्यअतिथिकाकहनाथाकिशिक्षा,खेलवरचनात्मककायरेंमेंभीबालिकाएंमुकामबनारहीहैं।उन्होंनेविद्यार्थियोंसेविषयवस्तुकोरटनेकेबजायगहराईसेसमझनेकेटिप्सभीदिए।

कार्यक्रममेंविशिष्टअतिथिशिक्षकअभिभावकसंघअध्यक्षमोहनबेलवाल,दीवानसिंहफत्र्याल,त्रिलोकसिंहरावत,नारायणसिंहबिष्ट,शिक्षिकागीतागोस्वामी,डॉ.मानकसाह,दीपकबिष्ट,मनोजजोशी,केकेउपाध्याय,नारायणसिंहदेव,ख्यालीराम,जीवनसिंह,ललितकुमार,भुवनतिवारीआदिमौजूदरहे।

भाषणमेंदीपराजनेमारीबाजी

गोष्ठीकेबादविभिन्नप्रतियोगिताएंभीहुई।'स्वच्छभारतएवंस्वच्छगाव'विषयकभाषणप्रतियोगितामेंदीपराजअसवाल,राहुलकरायतवकृष्णारावतनेक्रमश:पहला,दूसरावतीसरास्थानप्राप्तकिया।स्लोगनतथाप्रोक्टरप्रतियोगीतामेंऊषाबिष्टअव्वलरही।नीतूनेद्वितीयवललिताबिष्टनेतृतीयस्थानप्राप्तकिया।सास्कृतिकलोकनृत्यवगायनमेंमनीषारावत,भावनानेगी,कोमलरावत,पिंकीबिष्ट,सोनीतथादीपकछिमवालसंयुक्तरुपसेपहले,दूसरेवतीसरेस्थानपररहे।मुख्यअतिथिगोपालदेवनेविद्यार्थियोंकोपुरस्कृतकिया।