31 जुलाई तक शौचालय निर्माण कार्य पूरा कराएं मुखिया

सुंदरपहाड़ी:प्रखंडकार्यालयसुंदरपहाड़ीमेंउपविकासआयुक्तसुनीलकुमारकीअध्यक्षतामेंबुधवारकोविभिन्नविकासयोजनाओंकीसमीक्षाकीगई।समीक्षाकेदौरानउपविकासआयुक्तनेएनओएलबीमेंबचेलाभुकोंकाशौचालय31जुलाई2020तकपूर्णकरानेकानिर्देशदिया।शौचालयनिर्माणसेकार्यकीप्रगतिकीसमीक्षाकेक्रममेंबारी-बारीसेसभीमुखिया,पंचायतप्रभारीएवंपंचायतसचिवसेपूछताछकी।वहीं31जुलाईतकलंबितशौचालयनिर्माणपूर्णकरानेकानिर्देशदिया।स्पष्टरूपसेकहागयाकियदि31जुलाईतकसभीशौचालयकानिर्माणनहींहोताहै।तोसंबंधितपंचायतकेमुखियाकावित्तीयपावरखत्मकरदियाजाएगा।पंचायतप्रभारीएवंपंचायतसचिवकेविरुद्धनिलंबनकीकार्रवाईकीजाएगी।

मनरेगाकीसमीक्षाकेदौराननिदेशदियागयाकिगरीबकल्याणरोजगारअभियानकेतहतप्रतिपंचायतकमसेकम25योजनाहमेशाचालूरहेगा,जिसकेलिएप्रतिपंचायतकमसेकम50योजनाकाचयनकरनाहोगा।प्रतिपंचायत50टीसीबीकानिर्माणकरनेकानिदेशदियागया।14वींवित्तआयोगसेअभिसरणकरतेहुएप्रतिपंचायतकमसेकम10रेनवाटरहार्वेस्टिगसेसंबंधितस्कीमतथा50सोकफीटकाक्रियान्वयनकरानेकानिर्देशदियागया।

प्रधानमंत्रीआवासयोजनाकीसमीक्षाकेक्रममेंसभीमुखियाएवंपंचायतसचिवकोनिर्देशदियागयाकिवित्तीयवर्ष2020-2021केअंतर्गतस्वीकृतवैसेलाभुकजिनकोप्रथमकिस्तकाभुगतानहोचुकाहै।उनसभीलाभुकोंकाआवासकानिर्माणदोदिनोंकेअंदरप्रारम्भकरानेकानिर्देशदियागया।पिछलेवर्षोंकेलंबितप्रधानमंत्रीआवासजोडीलेहाउसकेरूपमेंहै।उसे31जुलाईतकपूर्णकरानेकानिर्देशदियागया।साथहीससमयनहीहोनेपरभारतसरकारद्वाराउनआवासोंकोलॉककियेजानेकीबातकहीगई।उपविकासआयुक्तद्वाराबाबासाहेबभीमरावअंबेडकरआवासएवंइंदिराआवासकेसभीलंबितआवासोंकोअगस्तमाहतकशतप्रतिशतपूर्णकरानेकानिर्देशदियागया।समीक्षाकेदौरानउपविकासआयुक्तद्वाराबलदेतेहुएप्रखंडस्तरीयपदाधिकारीएवंकर्मीकोप्रखंडमुख्यालयमेंतथापंचायतस्तरीयकर्मियोंकोपंचायतभवनमेंआवासनकरनेकानिर्देशदियागया।उक्तसमीक्षाबैठकमेंमुख्यरूपसेप्रखंडविकासपदाधिकारीसुमनकुमारसौरभ,प्रखंडकार्यक्रमपदाधिकारीसुशीलकुमारटुडू,ब्लॉककॉर्डिनेटरएसबीएमसुशीलकुमारमुर्मू,प्रखंडसमन्वयक(प्रधानमंत्रीआवासयोजना)अमरेशकुमारसिन्हा,पहाड़पुरपंचायतकेमुखियाविनोदमुर्मू,सिदरीपंचायतकेमुखियापोलिनामरांडीसहितअन्यपंचायतोंकेमुखियातथासभीपंचायतोंकेपंचायतसचिव,कनीयअभियंताआदिथे।